Algemene voorwaarden Vlietland Wijnen
Definities
Vlietland Wijnen: is de handelsnaam van de eenmanszaak Vlietland Wijnen, gevestigd aan de Foppenpolder 10, 3155 EA te Maasland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 62985353. (hierna: “Vlietland Wijnen”);

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vlietland Wijnen;

Offerte: het schriftelijke aanbod van Vlietland Wijnen om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren.

Order: De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van Vlietland Wijnen door Consument. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Vlietland Wijnen;

Goederen: bestaan uit alle zaken en alle vermogensrechten (dus intellectuele eigendommen zijn hiermee inbegrepen);

Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Vlietland en een of meerdere partijen een verbintenis is aangegaan, elke wijziging of aanvulling, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding ter uitvoering van die overeenkomst;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vlietland Wijnen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partijen: Vlietland Wijnen en de Opdrachtgever;

Schriftelijk: Elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per telefax en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van schriftelijke stukken.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Identiteit van Vlietland Wijnen
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Artikel 3 Aanbod
Artikel 4 Overeenkomst
Artikel 5 Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 6 Retourprocedure en instructies
Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 Wijnen met kruk
Artikel 10 De Prijs
Artikel 11 Conformiteit en Garantie
Artikel 12 Levering en uitvoering
Artikel 13 Levering naar het buitenland
Artikel 14 Kosten voor levering in Nederland
Artikel 15 Afhalen van de order
Artikel 16 De verpakking van wijnen
Artikel 17 Adressering
Artikel 18 Bestelprocedure
Artikel 19 Betaling
Artikel 20 Overmacht
Artikel 21 Aansprakelijkheid
Artikel 22 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 23 Overige Bepalingen
Artikel 24 Klachtenregeling
Artikel 25 Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN VLIETLAND WIJNEN
www.vlietlandwijnen.nl
Handelend onder de naam: Vlietland Wijnen V.O.F.
Vestigingsadres:
Foppenpolder 10
3155 EA MAASLAND
Telefoonnummer: 010-5919272
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 62985353
BTW-identificatienummer: NL 8550.41.183

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Vlietland Wijnen verkoop enkel aan personen met de leeftijd van 18 jaar en hoger. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart men bij het plaatsen van een bestelling minstens de gerechtigde leeftijd van 18 jaar te bezitten.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes en bestellingen van Vlietland Wijnen. De algemene voorwaarden – onder welke benaming ook – van Wederpartij, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen
2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene voorwaarden.

2.5 Zodra Opdrachtgever voor de eerste keer akkoord heeft gegeven voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, zal de inhoud en toepasbaarheid hiervan gelden voor deze en verdere overeenkomsten tussen Vlietland Wijnen en de Wederpartij.

2.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vlietland Wijnen, voor de uitvoerig waarvan door Vlietland derden dienen te worden betrokken.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde volledige van toepassing. Vlietland Wijnen en Wederpartij zullen tezamen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervaging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg daarvan ‘naar de geest’ van deze bepalingen bepaald te worden.

2.9 Indien er zich een situatie voordoet, die niet is voorzien door deze Algemene Voorwaarden, dan dient deze ‘naar de geest’ van deze bepalingen opgelost te worden.

2.10 Indien Vlietland Wijnen niet steeds een strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan neemt dit niet weg dat de bepalingen hierdoor niet meer van toepassing zouden zijn. Voorts vervalt het recht van Vlietland Wijnen niet om strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in andere gevallen te verlangen.

2.11 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de wederpartij deze algemene voorwaarden. Vlietland Wijnen kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden
gaan in zodra de wederpartij een nieuwe bestelling plaatst.

ARTIKEL 3 HET AANBOD
3.1 Alle aanbiedingen van Vlietland Wijnen zijn vrijblijvend. Vlietland Wijnen houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen en in te trekken, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Vlietland Wijnen tracht u zo volledig mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaardt Vlietland Wijnen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekking, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Zelfs indien de aanbiedingen een geldigheidsduur hebben, verliest Vlietland Wijnen zijn recht niet om de aanbieding in te trekken.
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als Vlietland Wijnen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vlietland Wijnen niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

3.5 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Vlietland Wijnen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3.6 Documenten die betrekking hebben op onze aanbiedingen, zoals brochures over de Producten, prijslijsten of andere documenten, in welke vorm dan ook, stellen wij met de nodige zorgvuldigheid op. Wij kunnen u helaas niet garanderen dat de inhoud daarvan te allen tijde correct is. U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.
3.7 Orders zijn voor ons pas bindend, wanneer wij die minimaal 48 uur voorafgaand aan de datum waarop u de levering van de Producten wenst te laten plaatsvinden, hebben ontvangen en wij die schriftelijk hebben bevestigd dan wel indien wij die feitelijk uitvoeren.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Vlietland Wijnen heeft bereikt en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vlietland Wijnen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Anderzijds indien de overeenkomst schriftelijk is, komt de overeenkomst tot door ondertekening van de offerte of overeenkomst door de wederpartij en/of op de dag van verzending (per e-mail) van de schriftelijke bevestiging door Vlietland Wijnen van de offerte dan wel de (al dan niet schriftelijke) overeenkomst.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vlietland Wijnen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Vlietland Wijnen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Vlietland Wijnen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Vlietland Wijnen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.
4.5 Vlietland Wijnen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• a. het bezoekadres van de vestiging van Vlietland Wijnen waar de consument met klachten terecht kan;
• b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• d. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Vlietland Wijnen deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
5.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde flessen en de verpakking. Alleen ongeopende en onbeschadigde flessen kunnen door de consument zonder opgaaf van reden retour worden gestuurd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies (artikel 7).

ARTIKEL 6 RETOURPROCEDURE EN INSTRUCTIES
6.1 Vlietland Wijnen behoudt zich het recht voor eisen te stellen aan de retourprocedure. De te volgen instructies zijn:
- retournering aanmelden via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. retourzending.
- u ontvangt van ons een retourcode welke u dient te vermelden op het pakket.
- na ontvangst retourcode in afdoende beschermende verpakking binnen 7 werkdagen terugzenden aan Vlietland Wijnen, Foppenpolder 10, 3155 EA MAASLAND.
- Let op dat de zending voldoende gefrankeerd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij de retourzending niet in ontvangst nemen.
- De verzendkosten zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet vergoed door Vlietland Wijnen.
- Breuk tijdens retourzending komt voor de verantwoordelijkheid van de afzender.
- Beschadigde of geopende flessen worden niet vergoed met uitzondering van flessen met kurk (nadere toelichting in artikel 10 van deze voorwaarden).

ARTIKEL 7 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft en indien de geretourneerde goederen in goede staat en volledig zijn ontvangen, zal de Vlietland Wijnen het bedrag overeenkomend met de geretourneerde goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• a. die door Vlietland Wijnen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

ARTIKEL 9 WIJNEN MET KURK
9.1 Wanneer een fles 'kurk' heeft kan deze altijd worden teruggegeven, in dat geval wordt ook de geopende fles vergoed. Vlietland Wijnen verbindt zich er toe om flessen met een kurkprobleem te vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgd. U dient daarom de wijn na opening eerst te beoordelen op de aanwezigheid van kurk. Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug.
9.2 Voor teruggaaf van flessen met kurk dient u de retourprocedure te volgen (zie retour procedure, artikel 7 van deze voorwaarden).

ARTIKEL 10 DE PRIJS
10.1 Vlietland Wijnen houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Vlietland Wijnen tracht u zo volledig mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaardt Vlietland Wijnen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekking, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.
10.2 Wanneer in het aanbod een bepaalde geldigheidsduur wordt vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
10.3 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

10.4 De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in Euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
10.5 Vlietland Wijnen heeft ten allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
10.6 Elke verandering van de factoren die op de prijs van Vlietland Wijnen van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- en uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Vlietland wijnen doorberekenen aan Consument. Consument is slechts bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Vlietland Wijnen geschiedt en mits Consument een beroep op de vernietigingsgronden toekomst als bedoeld in artikel 6:235 BW.

ARTIKEL 11 CONFORMITEIT EN GARANTIE
11.1 Vlietland Wijnen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2 Vlietland Wijnen is nimmer tot een vergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Vlietland Wijnen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Eventuele afwijkingen worden op de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeldt.
11.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vlietland Wijnen daarvan zo spoedig mogelijk -in ieder geval binnen 5 werkdagen- na de aflevering, op de hoogte te brengen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
11.4 Een door Vlietland Wijnen als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 12 LEVERING EN UITVOERING
12.1 Levering vindt alleen plaats na goedkeuring door Vlietland Wijnen van uw bestelling en ontvangst van uw betaling.
12.2 Vlietland Wijnen behoudt zich het recht voor in het geval van speciaal ten behoeve van Consument c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

12.3 Het in gedeelten zenden van goederen door Vlietland Wijnen is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

12.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Consument, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
12.5 Mocht Consument de Goederen om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Vlietland Wijnen is alsdan gerechtigd de Goederen voor de rekening en risico van Consument, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, koopsom, vermeerder met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.
12.6 De levering geschiedt op de begane grond van slechts één adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Vlietland Wijnen wordt geleverd. De levering van de Goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien:
I. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de Goederen aan die beroepsvervoerder;
II. Indien de Producten door of namens Consument worden afgehaald; door de in ontvangst name van de Goederen;
III. Bij verzending door een vervoermiddel van Vlietland Wijnen; door de aflevering aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

12.7 De voorwaarden voor levering en uitvoering gelden alleen voor adressen in Nederland (inclusief wadden eilanden). Voor levering naar buitenlandse adressen gelden aanvullende leveringsvoorwaarden. Deze zijn op te vragen bij Vlietland Wijnen en na te lezen op www.vlietlandwijnen.nl
12.8 Vlietland Wijnen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
12.9 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
12.10 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
12.11 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vlietland Wijnen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.
12.12 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vlietland Wijnen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Vlietland Wijnen.
12.13 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Vlietland Wijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.14 Vlietland Wijnen maakt gebruik van gecertificeerde derden voor de bezorging van uw goederen of levert zelfstandig. Consument kan geen aanspraak maken op de keuze van een bepaalde bezorgdienst waarvan wij gebruik maken.

ARTIKEL 13 LEVERING NAAR HET BUITENLAND
13.1 Voor levering naar het buitenland gelden andere voorwaarden dan voor levering naar adressen in Nederland. Neem voor leveringen naar het buitenland contact op met Vlietland Wijnen via 06-53810090 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
13.2 Als algemene richtlijn hanteren wij voor levering in het buitenland de geldende tarieven van TNT vermeerderd met een opslag van 10% over de verzendkosten voor extra verpakking en een levertijd conform de geldende richtlijnen van TNT.
ARTIKEL 14 KOSTEN VOOR LEVERING IN NEDERLAND
14.1 Vlietland Wijnen hanteert een bijdrage in de afleverkosten van € 8,25 inclusief btw. voor rekening van de consument voor bestellingen met een orderbedrag tot € 175,00 inclusief btw. Voor bestellingen met een hoger orderbedrag worden geen bezorgkosten berekend.
14.2 Indien een oorspronkelijke order in een later stadium wordt verminderd tot een bedrag onder de grens van € 175,00 inclusief btw, dan behoudt Vlietland Wijnen zich het recht voor om alsnog verzendkosten met terugwerkende kracht bij consument in rekening te brengen.

ARTIKEL 15 AFHALEN VAN DE ORDER
15.1 Tijdens de bestelprocedure op onze website kunt u aangeven dat u de bestelling komt ophalen op de Foppenpolder 10, 3155 EA MAASLAND. Dit gebeurt alleen op afspraak.
15.2 Bij bestellingen die worden afgehaald worden geen leveringskosten gerekend.
15.3 Bij het moment van afhalen dient u het bewijs van betaling te laten zien.

ARTIKEL 16 DE VERPAKKING VAN WIJNEN
16.1 De kosten van stevige extra verpakking voor de verzending van flessen zitten bij de bezorgkosten inbegrepen.
16.2 Bij afhalen van wijnen in de winkel wordt er niet kosteloos extra verpakking verstrekt.
16.3 Bij bezorging door onze eigen bezorgdienst wordt ook niet kosteloos extra verpakking verstrekt.

ARTIKEL 17 ADRESSERING
17.1 Kosten welke voortvloeien uit verkeerde adressering komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 18 BESTELPROCEDURE
18.1 Bestellingen worden per email bevestigd
18.2 Bij artikelen die niet voorradig zijn hoort u binnen 5 werkdagen op welke termijn het artikel geleverd kan worden.
18.3 Na uw bestelling wordt U via e-mail over elke stap op de hoogte gehouden.
18.4 Voor het bezorgen van uw bestelling maakt Vlietland Wijnen gebruik van de diensten van PostNL en/of Vinologix (onderdeel van DPD) of onze eigen bezorgdienst. Voor het in ontvangst nemen hiervan, vragen wij u te tekenen. Indien u niet aanwezig bent op het opgegeven afleveradres op het moment van leveren, dan wordt er een notificatie door de bode achtergelaten. Het pakket wordt dan nogmaals aangeboden op hetzelfde adres.
ARTIKEL 19 BETALING
19.1 Betaling kan geschieden een overboeking. Voor betalen op rekening dient men eerst contact op te nemen met Vlietland Wijnen. Andere betalingsmogelijkheden zijn niet mogelijk.
19.2 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk ter kennis van Vlietland Wijnen worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan de Consument toe te rekenen oorzaak, zal Consument zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Vlietland Wijnen mededelen.
19.3 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
19.4 In geval van wanbetaling van de Consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
19.5 Bij kopen op rekening geldt dat voor zover niet later is overeengekomen de door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
19.6 Bij kopen op rekening geldt dat bij de verkoop van producten aan consumenten in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

19.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

19.8 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

19.9 Het indienen van een bezwaar zoals genoemd in lid 10.3 schort de betalingsverplichting niet op.

19.10 Alle buitengerechtelijke kosten welke door Vlietland Wijnen ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Consument. In ieder geval is Consument bij verzuim aan Vlietland wijnen een minimaal bedrag verschuldigd op basis hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Vlietland Wijnen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerkingen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Consument worden verhaald. Consument is eveneens de wettelijke rente over de verschuldigde incassokosten verschuldigd.

19.11 Ten allen tijde is Vlietland Wijnen gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichting van Consument te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.

ARTIKEL 20 OVERMACHT
20.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vlietland Wijnen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Vlietland Wijnen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
20.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vlietland Wijnen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

20.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

20.4 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

20.5 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke van de wil van Vlietland Wijnen onafhankelijk omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en of ernstige storingen in het bedrijf van Vlietland Wijnen of van haar leveranciers.

ARTIKEL 21 AANSPRAKELIJKHEID
21.1 De totale aansprakelijkheid van Vlietland Wijnen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

21.2 Vlietland Wijnen is niet aansprakelijk voor een schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik van het geleverde voor een ander doel waarvoor het
naar objectieve maatstaven geschikt is. Evenmin is Vlietland Wijnen aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vlietland Wijnen is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

21.3 De aansprakelijkheid van Vlietland Wijnen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de wederpartij Vlietland Wijnen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Vlietland Wijnen ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

21.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vlietland Wijnen meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vlietland Wijnen vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

21.5 Voor zover Vlietland Wijnen krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

21.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
- De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Vlietland Wijnen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vlietland Wijnen toegerekend kunnen worden;
- De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

21.7 Vlietland Wijnen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

21.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vlietland Wijnen.

ARTIKEL 22 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
22.1 Wanneer door Vlietland Wijnen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vlietland Wijnen deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
22.3 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden partijen voor het overige blijven binden.
22.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vlietland Wijnen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vlietland Wijnen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

ARTIKEL 23 OVERIGE BEPALINGEN
23.1 Vlietland Wijnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

23.2 Vlietland Wijnen levert uitsluitend aan personen van minimaal 18 jaar. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bevestigd de koper dat hij/zij minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft en gerechtigd is alcoholische dranken aan te schaffen.

ARTIKEL 24 KLACHTENREGELING
24.1 Het geleverde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs.
24.2 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

24.3 Indien de wederpartij erin slaagt aan te tonen dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoord, is de wederpartij gehouden dit aan Vlietland Wijnen te melden en wel zo spoedig
mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat zij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de overeenkomst. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk aan Vlietland Wijnen worden bevestigd.
24.4 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten en het geleverde dient in zijn geheel aanwezig te blijven, zodat Vlietland Wijnen in staat is adequaat te reageren en - indien nodig – door de wederpartij in de gelegenheid wordt gesteld de goederen te bezichtigen.

24.5 De wederpartij is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van goederen te zorgen.

24.6 Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zullen voor de wederpartij nimmer aanleiding vormen te reclameren als bedoeld in dit artikel.

24.7 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

24.8 U kunt uw klacht richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
24.9 Mocht er toch breukschade zijn, veroorzaakt door verpakking of transport, laat ons dit dan weten binnen 24 uur na constatering op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel tijdens onze winkelopeningstijden.
Tel. 06-53810090

Voor een snelle behandeling van correspondentie, is ons adres.
Vlietland Wijnen v.o.f.
Foppenpolder 10
3155 EA MAASLAND
Tel : 010-5919272
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vlietland Wijnen v.o.f., Rotterdam KvK 62998353
BTW-identificatienummer: NL8550.41.18

ARTIKEL 25 GESCHILLEN, BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
25.1 Indien zich geschillen voordoen, zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot beslechting van het geschil te komen.
25.2 Het Nederlandse Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

25.3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vlietland Wijnen is gevestigd (Rechtbank Den Haag) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

25.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Vlietland Wijnen het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Wederpartij niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.